Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

sal forest team 2019

การสมัครงาน

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร คือ

นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

1. ทำงานวิจัย และบริหารจัดการโครงการและทีมวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน และงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานกับผู้ให้ทุนวิจัย/ลูกค้า ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน และงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
3. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
4. ร่วมเป็นทีมงาน Workshop งานสัมมนา หรืองานอีเวนท์ต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานของป่าสาละ (ดูผลงานส่วนหนึ่งได้ที่ Research) และมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ และรู้วิธีส่งเสริมการทำงานภายในทีม
3. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานทางธุรกิจ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ความยั่งยืน (Sustainability) และประเด็นทางสังคม/สิ่งแวดล้อม ไม่กลัวการคิดเลข และชอบการคิดวิเคราะห์
5. มีทักษะการทำงานวิจัย งานที่ปรึกษา การจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี
6. ใส่ใจในรายละเอียด แต่มีความยืดหยุ่นสูง พึ่งพาตนเองได้ และชอบบรรยากาศการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน และแนบตัวอย่างผลงานวิจัยของตนเอง ส่งมาที่อีเมล info@salforest.com

(ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครงานตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส’)

นักวิจัย (Researcher) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน และงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงาน Workshop และงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานของป่าสาละ (ดูผลงานส่วนหนึ่งได้ที่ Research) และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ความยั่งยืน (Sustainability) และประเด็นทางสังคม/สิ่งแวดล้อม ไม่กลัวการคิดเลข และชอบการคิดวิเคราะห์
4. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี
5. ใส่ใจในรายละเอียด แต่มีความยืดหยุ่นสูง พึ่งพาตนเองได้ และชอบบรรยากาศการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างผลงานวิจัยของตนเอง ส่งมาที่อีเมล info@salforest.com

(ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย’)

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563


Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่่ยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี
5. สามารถฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1,500 คำ ต่อชิ้น ส่งมาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี


มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา