Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

sal forest team 2019

การสมัครงาน

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร คือ


Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่่ยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี
5. สามารถฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1,500 คำ ต่อชิ้น ส่งมาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี


มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา