Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้


Project Coordinator – จำนวน 1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับฝ่ายงานและองค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือจัดการฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดำเนินงานด้านเอกสาร เช่น การทำบันทึก การร่างหนังสือเชิญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำข้อมูลเอกสาร รายงานทางการเงิน การรับ-ส่ง เอกสาร โทรสาร และ E-mail ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการทำงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ช่วยสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (เอกเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี (เพื่อประสานงานกับแนวร่วมเครือข่ายโครงการ 4 ประเทศ)
3. รักงานประสานงานและการจัดการ
4. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการจัดการไฟล์บน Google Drive ได้ดี
5. มีความคล่องตัวสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานกับองค์กรขนาดเล็กมาก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว ส่งมาที่ info@salforest.com ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566 (ระบุหัวข้ออีเมลว่า สมัครงานตำแหน่ง Project Coordinator)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@salforest.com หรือโทร 081 370 7899 ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

 

นักวิจัย – จำนวน 2 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน การเงินที่ยั่งยืน และงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงาน Workshop และงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (รวมช่วงเวลาที่ทำงานในระหว่างที่เรียนได้)
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ความยั่งยืน (Sustainability) และประเด็นทางสังคม/สิ่งแวดล้อม คล่องแคล่วในการคิดเลข และชอบการคิดวิเคราะห์
4. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี
5. ใส่ใจในรายละเอียด แต่มีความยืดหยุ่นสูง พึ่งพาตนเองได้ และชอบบรรยากาศการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุ 1) เงินเดือนที่ต้องการ พร้อม 2) จดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างผลงานวิจัยของตนเอง ส่งมาที่อีเมล info@salforest.com ภายในวันที่ 31 ม.ค. 66
(ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย’)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@salforest.com หรือโทร 081 370 7899 ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน 

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี
5. สามารถฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1,500 คำ ต่อชิ้น ส่งมาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี


มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา