Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

การสมัครงาน

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร คือ

นักวิจัย (Researcher) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจยั่งยืนและงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงานเวิร์กช็อปและงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ชอบคิดเลข ชอบการคิดวิเคราะห์
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน และเรื่องราวของความยั่งยืน (Sustainability)
4. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี
5. หากมีประสบการณ์การทำวิจัยหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างงานวิจัยที่เคยทำ ส่งมาที่ info@salforest.com
(ระบุชื่ออีเมลว่า สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

————————————————————————————————————————————————

Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี

– สามารถมาฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1500 คำ ต่อชิ้นส่งมาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา