Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

การสมัครงาน

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร คือ

Office Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่งานวิจัย จัดสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่างๆ
2. จัดการงานเอกสารของบริษัท และงานเอกสารของโครงการเฉพาะ
3. ดูแลจัดการสำนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ตอบข้อสอบถามของผู้ที่ติดต่อมา และงานธุรการอื่นๆ เป็นต้น
4. ช่วยสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย

คุณสมบัติ
1. รักงานประสานงานและการจัดการ
2. ตรงต่อเวลา
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการจัดการไฟล์บน Google Drive ได้ดี
4. มีความคล่องตัวสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานกับองค์กรขนาดเล็กมาก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว ส่งมาที่ info@salforest.com
(ระบุหัวข้ออีเมลว่า สมัครงานตำแหน่ง Office Coordinator)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

————————————————————————————————————————————————

Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี

4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี

– สามารถมาฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1500 คำ ต่อชิ้นส่งมาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา