Author: กนกพร กลิ่นเกลา

แวดวงฮอลลีวูดกับการปรับตัวสู่ความยั่งยืน

/

วงการสื่อภาพนตร์กำลังเคลื่อนตัวสู่ความยั่งยืนผ่านมิติต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมโดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในเชิงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

หน้าที่ 1 จาก 11