Author: ปัณณวิชญ์ เถระ

เมื่อสีเขียวไม่ใช่แค่พื้นสนาม: บทบาทของกีฬาฟุตบอลสู่หนทางแห่งความยั่งยืน

/

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาจากสารไนโตรเจน รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน (เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 2562) ด้วยเหตุนี้หลายภาคส่วนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคธุรกิจจึงต่างพยายามผลักดันนโยบายและดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้แต่ธุรกิจฟุตบอลก็ขอเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ 1 จาก 11