Author: ปัณณวิชญ์ เถระ

วิกฤติสภาพภูมิอากาศ: ชนชั้น ความรับผิดชอบ และ Capitalocene

/

รายงาน The Sixth Assessment Report ที่จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ชี้ว่า วิกฤติสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเลวร้ายมากขึ้น ภายในปี 2040 อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งหากเป็นจริงอย่างที่คาด ความผิดปกติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามมา อาทิ น้ำทะเลเพิ่มระดับมากขึ้นสองถึงสามเมตร อากาศที่ร้อนจัดมาเยือนบ่อยครั้ง รวมไปถึงฝนที่ตกอย่างรุนแรงมากกว่าเดิม

ทุนนิยม ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการปลดปล่อยอย่างยั่งยืน

/

ปัจจุบันประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งการถูกล่วงละเมิด การถูกทำร้ายร่างกาย การกดขี่ค่าแรง การถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการถูกขับไล่ออกจากชุมชน ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันจึงมีขบวนการ “เฟมินิสต์” ที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศให้กับผู้หญิงมากมาย

เมื่อสีเขียวไม่ใช่แค่พื้นสนาม: บทบาทของกีฬาฟุตบอลสู่หนทางแห่งความยั่งยืน

/

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาจากสารไนโตรเจน รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน (เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 2562) ด้วยเหตุนี้หลายภาคส่วนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคธุรกิจจึงต่างพยายามผลักดันนโยบายและดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้แต่ธุรกิจฟุตบอลก็ขอเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ 1 จาก 11