Author: รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

Bonsucro: มาตรฐานเพื่อความหวานอย่างยั่งยืน

/

อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเชิงเดี่ยวที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมาก และจำเป็นต้องใช้น้ำสูง การเพาะปลูกอ้อยยังเริ่มรุกล้ำเข้าไปในผืนป่าอนุรักษ์และพื้นที่สูงชัน ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน การใช้สารเคมีที่มากขึ้น และมลภาวะจากโรงงานผลิตน้ำตาลก็ทำให้น้ำเน่าเสีย สิ่งเหล่านี้อาจทิ้ง ‘รสขม’ ระหว่างทาง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นความหวานเพื่อส่งถึงมือผู้บริโภค

หน้าที่ 5 จาก 512345