Author: สฤณี อาชวานันทกุล

Archived

/
danny bailey obituary ky, pip edwards partner, mcduffie county warrant list, renogy dc to dc charger installation, what are honduran guys like, city of houston noise ordinance, 91 bus schedule pdf, edmund fitzgerald crewman body photo, pauline potter 2020, new york...

Archived

/
buddha bliss strain cake, eagle disposal holiday schedule, kalahari vs great wolf lodge texas, lord i hope this day is good chords, gloucester funfair 2021, air force baseball coach suspended, how old is darlene from roseanne, arlington community schools staff...

โครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส”

/

ในเดือนมกราคม 2566 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส” ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนในองค์กรสื่อที่นำเสนอเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสื่อ ในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อศึกษาผลของการหารายได้จากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนต่อองค์กรสื่อ และ 4) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับภาครัฐ เอกชน และองค์กรสื่อ

สามประเด็นร้อน ESG ปี 2566

/

ในเมื่อวันนี้ว่ากันว่าเราอยู่ในยุคแห่งความยั่งยืน ศักราชแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ส่วนรัฐบาลไทยก็ชู “BCG Model” เป็นแบบจำลองหลักในการพัฒนาประเทศ ผู้เขียนคิดว่าน่าจะประเดิมคอลัมน์ “สำนึกใหม่” ในปีกระต่าย 2566 ด้วยการเขียนถึง 3 ประเด็นเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance เรียกรวมๆ ว่า ESG) ในภาคธุรกิจไทยที่เห็นว่าจะเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ใน 2-3 ปีนี้

โครงการจัดตั้ง “เครือข่ายนักการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม”

/

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรมควรเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และภาคการเงินการธนาคารมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม ในฐานะฟันเฟืองหลักที่จัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ ในปี 2023 บริษัท ป่าสาละ จำกัด จึงริเริ่มโครงการจัดตั้ง “เครือข่ายนักการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม” เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรในภาคการเงินที่เห็นตรงกันถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม และต้องการขับเคลื่อนบทบาทของภาคการเงินตามหลักการดังกล่าว

โครงการวิจัย “สำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทย ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”

/

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับการว่าจ้างจาก UNDP ประเทศไทย เพื่อสำรวจความพร้อมของบริษัทไทย ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs ในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ คณะวิจัยจะนำไปใช้ประกอบการประเมินความพร้อมของบริษัทไทยในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการเตรียมความพร้อมให้บริษัทไทยสามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน

โครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19”

/

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก Bangkok Post ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาข่าวปลอมช่วงโควิด-19 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทำกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวปลอม 1 กรณี ในจังหวัดเชียงราย และกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวจริง 1 กรณี ในจังหวัดสมุทรสาคร

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2564

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” ระหว่างเดือน มีนาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อมุ่งศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 ต่อกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการสำรวจผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการปรับตัวของประชากรและผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ เป็นเครื่องมือหลักในการทำวิจัย

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2563

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

หน้าที่ 1 จาก 612345...Last »