Knowledge

สรุปผลการวิจัยและ Executive Summary: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต” เอกสารความยาว 25 หน้า

โครงการจัดทำรายงานและสร้างเครือข่าย Sustainable Banking Thailand

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด โดยการสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation จัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในระดับผู้ดำเนินนโยบาย นักการเงิน ธุรกิจการธนาคาร และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายอื่นๆ ในสังคมไทย ถึงความสำคัญของวิถี “การธนาคารที่ยั่งยืน” และจัดตั้ง “เครือข่ายการธนาคารไทยที่ยั่งยืน” (Sustainable Banking Thailand Network)

สไลด์ประกอบงานแถลงผลการวิจัย “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

/

สถาบันการเงินมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และประโยชน์ทางธุรกิจของ “ธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Business Case for Sustainable Banking in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ที่ครอบคลุมถึงความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืน เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจอย่างรับผิดชอบในไทย เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอย่างรับผิดชอบในไทยและเหตุผลทางธุรกิจของการขยายการเข้าถึงบริการในระบบในไทย

บทสรุปผู้บริหาร “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (ภาษาไทย & English)

/

บทสรุปผู้บริหารจากรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ครอบคลุมถึงความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืน เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจอย่างรับผิดชอบในไทย เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอย่างรับผิดชอบในไทยและเหตุผลทางธุรกิจของการขยายการเข้าถึงบริการในระบบในไทย

โครงการจัดทำกรณีศึกษาและรายงาน “Green Innovation” / “Green Productivity”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายโดยมูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ประจำประเทศไทย ให้จัดทำกรณีศึกษา “นวัตกรรมสีเขียว” (green innovation) และ/หรือ “ผลิตภาพสีเขียว” (green productivity) ของบริษัทไทย 4 แห่ง รวมถึงรายงานสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อจุดประกายการถกเถียงเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืนในสังคม สร้างความตระหนักใน “เหตุผลทางธุรกิจ” (business case) ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน และกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ รวมถึงผู้ดำเนินนโยบายในประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรมสีเขียว” และ “ผลิตภาพสีเขียว” สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและประโยชน์ต่อสังคม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในจ.น่าน” (Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province)

สไลด์นำเสนอผลการวิจัย: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

งานวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน รวมถึงค้นหาศักยภาพในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

สภาพภูเขาหัวโล้น จ.น่าน

โครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

โครงการวิจัย “Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province” (การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนใน จ.น่าน) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน และวิเคราะห์รูปแบบการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อประกอบการหารือแนวทางการเพาะปลูกและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ ผลิตรายการโดยโรงเรียนไท

/

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ชวนเราท่องโลกธุรกิจแห่งคุณค่า ‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในฐานะทางออกของปั­ญหา และบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างความยั่งยื­นและความเป็นธรรมแก่สังคม ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั่วโลก

หน้าที่ 10 จาก 11« First...7891011