Publication

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2564

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2563

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

รายงานวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต”

/
รายงานวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตุลาคม 2563, เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม...

หนังสือ “SIA: Past, Present, Future”

/
หนังสือ “SIA: Past, Present, Future” สรุปผลวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง” เผยแพร่ครั้งแรก สิงหาคม 2560 อ่านผลสรุปงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกรณีศึกษา...
ธนาคารไทย จริงใจกี่คะแนน ปีที่ 2

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2562

/

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

zarian_cover

กรณีศึกษา#10 บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า ซาเรี่ยน ผู้ผลิตจิวเวลรี่ชั้นสูงให้กับแบรนด์ทั่วโลกจึงต้องเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืน แม้ว่าจะมีข้อสงสัยว่า “ความยั่งยืน” นั้นเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดหรือการกีดกันทางการค้า แต่บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพนักงานด้วย “ใจ” มากกว่าการใช้มาตรฐาน ดูแลพนักงานให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาช่วยส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดี และรักษาช่างฝีมือให้อยู่ด้วยกันได้นับสิบปี ท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงมาก

peace_cover

กรณีศึกษา#9 บริษัท พีซรีสอร์ท จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุดบนเกาะสมุย ทั้งในแง่ของการขายห้องพักและการสรรหาพนักงาน แต่พีซรีสอร์ท (Peace Resort) ก็สามารถแข่งขันได้ดีโดยใช้ “สีเขียว” เป็นหนึ่งในจุดขาย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม พีซรีสอร์ทจัดตั้ง Green Team ขึ้นเพื่อเป็นทีมเฉพาะหลักในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วยพนักงานจากทุกแผนกรวมถึงแผนกทรัพยากรบุคคล เรื่องราวของงานด้านสิ่งแวดล้อมถูกสื่อสารสู่พนักงานใหม่ตั้งแต่ในวันปฐมนิเทศ และถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ในการทำงาน

samui_cover

กรณีศึกษา#8 หจก. สมุยอักษร – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

นอกจากจะเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดและให้บริการด้านการพิมพ์ครบวงจรมากที่สุดในเกาะสมุย หจก. สมุยอักษรยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนต่อ แนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของที่นี่ถูกปลูกฝังให้พนักงานผ่านกฎเกณฑ์ในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาโบนัส ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้ชิดแบบครอบครัว และมีสวัสดิการที่เผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวพนักงาน

nithi_cover

กรณีศึกษา#7 บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ในฐานะโรงงานผลิตอาหารขนาดกลางที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กร “เกษตรสร้างสรรค์” ที่ต้องตอบโจทย์มาตรฐานความยั่งยืนที่ลูกค้าระดับโลกเรียกร้อง นิธิฟู้ดส์ยังต้องแข่งขันเพื่อแย่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จึงไม่ได้มองหาว่าที่พนักงานที่ต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืน แต่มองหาคนที่ต้องการ “กลับบ้าน” มาทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงไม่เน้นแข่งค่าตอบแทนด้วย “เงิน” แต่แข่งด้วยการดูแลพนักงานที่ดีและสวัสดิการมากมาย

harmony_cover

กรณีศึกษา#6 บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ผู้ก่อตั้งฮาร์โมนีย์ไลฟ์ – ธุรกิจฟาร์มออร์แกนิก อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และร้านอาหารสุขภาพ ได้สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และผนวกหลักคิดนี้เข้าไปในการทำงานและการประเมินผล ทำให้เรื่องความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

หน้าที่ 1 จาก 612345...Last »