Publication

รายงาน “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบสำหรับลูกค้ารายย่อย”

/

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบสำหรับลูกค้ารายย่อย (Innovative and Responsible Financial Products for Retail Customers) โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ

คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ฉบับปรับปรุง 2560

/

คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ฉบับปรับปรุง 2560 สนับสนุนทุนในการจัดทำ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาคผนวก รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 6 แห่ง

/

ภาคผนวก รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 6 แห่ง สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม”

/

รายงานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สรุปผลการวิจัย เรื่อง “การเติบโตของ FinTech กับโอกาสการสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างทั่วถึง”

/

หลังจากศตวรรษที่ 21 เปิดฉากเพียงหนึ่งทศวรรษ เทคโนโลยีการเงิน หรือเรียกรวมๆ ว่า ‘ฟินเทค’ ซึ่งถูกขับดันด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กำลังเปิดฉากมิติใหม่ของการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินไปยังผู้มีรายได้น้อยทั่วโลกหลายล้านคน รวมทั้งคนจำนวนมากที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดฝันว่าชีวิตนี้จะได้ใช้บริการทางการเงิน ส่งผลให้หลายคนคาดการณ์ว่าศตวรรษนี้จะเป็นยุค ‘ประชาธิปไตยทางการเงิน’ อย่างแท้จริง

รายงาน “การเติบโตของ Fintech กับโอกาสการสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างทั่วถึง”

/

การเติบโตของ Fintech กับโอกาสการสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างทั่วถึง (The Growth of Financial Technology and Its Potential for Inclusive Economy)
โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”

/

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดภายใต้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ”

/

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล

/

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ สนับสนุนโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

“การเงินปฏิวัติ” โดย สฤณี อาชวานันทกุล

/

ชวนมาอุ่นเครื่องเรื่องธนาคารที่ยังยืน กับหนังสือ “การเงินปฏิวัติ” เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ ว่าด้วย “จุดเปลี่ยน” และ “การปรับตัว” ครั้งใหญ่ของวงการธนาคารโลก เมื่อสหรัฐอเมริกาเผชิญกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร และนิยามของ การเงินที่ยั่งยืน การเงินเพื่อสังคม และการเงินชุมชน

หน้าที่ 3 จาก 512345