Publication

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”

/

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดภายใต้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ”

/

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล

/

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ สนับสนุนโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

“การเงินปฏิวัติ” โดย สฤณี อาชวานันทกุล

/

ชวนมาอุ่นเครื่องเรื่องธนาคารที่ยังยืน กับหนังสือ “การเงินปฏิวัติ” เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ ว่าด้วย “จุดเปลี่ยน” และ “การปรับตัว” ครั้งใหญ่ของวงการธนาคารโลก เมื่อสหรัฐอเมริกาเผชิญกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร และนิยามของ การเงินที่ยั่งยืน การเงินเพื่อสังคม และการเงินชุมชน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน

/

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

/

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย สฤณี อาชวานันทกุล ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559

บทสรุปผู้บริหาร: แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

/

บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Financial Incentives to Support Organic Farming in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “มายาคติพลังงาน”

/

มายาคติพลังงาน เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และ สุณีย์ ม่วงเจริญ สนับสนุนทุนจัดพิมพ์โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#8: อำพลฟูดส์

/

อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง ใส่นวัตกรรมเขียว แปลงขยะเป็นความยั่งยืน – บริษัทใช้นวัตกรรมเขียวต่างๆ มากมายสามารถช่วยเปลี่ยนของเสียที่บริษัทเคยมองว่าเป็นขยะให้กลายเป็นความยั่งยืนได้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหากับชุมชนรอบๆ โรงงานแล้ว และยังช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทได้อีกด้วย จนกลายเป็นวิถีการทำธุรกิจที่ยั่งยืนสไตล์อำพลฟูดส์ที่น่าศึกษา

หน้าที่ 4 จาก 6« First...23456