Slide

สไลด์ผลการวิจัย:“ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สไลด์สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต”เสนอต่ออ็อกแฟม ประเทศไทย

สไลด์ประกอบงานแถลงผลการวิจัย “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

/

สถาบันการเงินมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และประโยชน์ทางธุรกิจของ “ธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร

สไลด์นำเสนอผลการวิจัย: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

/

งานวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน รวมถึงค้นหาศักยภาพในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

หน้าที่ 2 จาก 212