Business Case Pr - resize

คอร์สสั้น “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” มุ่งถ่ายทอดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน สาธิตว่าบริษัทต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อผสานหลักความยั่งยืนเข้าไปในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความอยู่ดีมีสุขของสังคม และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน คอร์สนี้จะใช้กรณีศึกษา (case study) ตัวอย่างจริงจากโลกธุรกิจ ตลอดจนข้อค้นพบจากงานวิจัยของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจประเด็นสำคัญๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และทางออกสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

หัวข้ออบรม:

  • อธิบายกรอบคิดและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนต่างๆ
  • ประเด็นความยั่งยืนที่เร่งด่วนที่สุด และแนวโน้มระดับโลก อาเซียน และไทย
  • วิธีระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • วิธีสร้าง “คุณค่าร่วม”: โอกาสทางธุรกิจจากประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • วิธีผนวกผสานความยั่งยืนเข้าในแก่นสารของการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร
  • ฝึกฝนโดยใช้กรณีศึกษาจากโลกธุรกิจจริง

วันที่:  14 – 15 พฤศจิกายน 2559
เวลา: 09.00-17.00 น.
สถานที่: โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท 26

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด เนื้อหาการสอนเพิ่มเติมและลงทะเบียน