รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ สนับสนุนโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2560