บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท ภายใต้การสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation

เผยแพร่ กรกฎาคม 2559