จากโครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน” โดยป่าสาละ สนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในจ.น่าน” (Maize Supply Chain Management Analysis to Support Sustainable Watershed Management in Nan Province) (จำนวน 305 หน้า)

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน (เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้)