คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม และรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิจัย บริษัท ป่าสาละ จำกัด

เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, มีนาคม 2561