รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) โดยทีมวิจัย บริษัท ป่าสาละ จำกัด

เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, มีนาคม 2561