โครงการวิจัย “อุตสาหกรรมไฮเปอร์มาร์เก็ตและการประเมินตามเกณฑ์ Oxfam” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก อ็อกแฟม (ประเทศไทย) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ 1. สำรวจและวิเคราะห์ผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมไฮเปอร์มาร์เก็ต (hypermarkets) ในไทย เน้นแผนกอาหารสด 2. ประเมินไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำโดยเกณฑ์การประเมิน Food Retailers Accountability Tool ของ Oxfam GB โดยดู 4 มิติ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอาหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการรายย่อย และด้านสตรี

ผลการวิจัยระยะแรกแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นทีมวิจัยได้รับมอบหมายให้พัฒนาเกณฑ์เพิ่มเติมในหมวด “สิ่งแวดล้อม” และ “การคุ้มครองผู้บริโภค” ในระยะที่สอง และต่อมาในเดือนกันยายน 2562 ได้รับมอบหมายให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมิน

ผลการประเมินไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยเกณฑ์สองชุดใหม่ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรก ปี 2563

ผู้ใดสนใจผลการประเมินและโครงการรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ “ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รัก”

Tags: