Business Case for Sustainability

เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน

เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน

คอร์สสั้น “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” มุ่งถ่ายทอดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน สาธิตว่าบริษัทต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อผสานหลักความยั่งยืนเข้าไปในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความอยู่ดีมีสุขของสังคม และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน คอร์สนี้จะใช้กรณีศึกษา (case study) ตัวอย่างจริงจากโลกธุรกิจ ตลอดจนข้อค้นพบจากงานวิจัยของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจประเด็นสำคัญๆ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และทางออกสู่การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

หัวข้ออบรม:

  • อธิบายกรอบคิดและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนต่างๆ
  • ประเด็นความยั่งยืนที่เร่งด่วนที่สุด และแนวโน้มระดับโลก อาเซียน และไทย
  • วิธีระบุ ลด และจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • วิธีสร้าง “คุณค่าร่วม”: โอกาสทางธุรกิจจากประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • วิธีผนวกผสานความยั่งยืนเข้าในแก่นสารของการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร
  • ฝึกฝนโดยใช้กรณีศึกษาจากโลกธุรกิจจริง

ผู้สอน:

สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นอกจากจะเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเงินเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว สฤณียังได้เขียนและแปลหนังสือกว่า 40 เล่ม ภายในเวลา 7 ปีหลังจากที่ลาออกจากงานประจำในภาคการเงิน

ชมวิดีโอ “สู่เส้นทางธุรกิจยั่งยืน” โดยสฤณี อาชวานันทกุล จากโรงเรียนไท

การอบรมครั้งต่อไป

บริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ราคา: 8,200 บาท ต่อท่าน
(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน 2 วัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
1. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัด workshop ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop เต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินแล้ว
2. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่แจ้งไว้ไม่มาเข้าร่วม workshop ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งบริษัทฯ แจ้งไว้ในกำหนดการ

หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อบริษัทที่โทร 02 258 7383 หรือ info@salforest.com

การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ รอรับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน และรายละเอียดในการชำระเงิน
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ info@salforest.com
  3. ป่าสาละจะจัดส่งใบตอบรับการลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงินไปที่อีเมล์หรือที่อยู่ของท่าน

rrrrr2

Testimonials

ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง CSR, CSV และ Social enterprise สามารถเอาไปประยุกต์และปรับใช้ในกระบวนการทำงาน โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR ไปสู่ CSV ที่จะทำให้กิจกรรมของบริษัทมีคุณค่ามากขึ้น จะได้กลับไปคิดว่าจะเอาความรู้ตรงนี้ไป redesign กิจกรรมเพื่อก่อประโยชน์ให้ชุมชนหรือสังคมต่อไป

คุณนรีรัตน์ สันธยาติ

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผมเคยเข้าใจมาตลอดว่าธุรกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมยืนอยู่กันคนละขั้ว แบบว่าถ้าธุรกิจได้สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเสีย หรือไม่ก็ธุรกิจจะต้องเสียเพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ แต่หลังจากที่เรียนรู้กรณีศึกษาของหลายๆ องค์กรที่ทำสำเร็จมาแล้ว เลยทำให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับการเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่ว่าแต่ละองค์กรจะจริงจังกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหน

การเข้ารวมคอร์ส Business Case for Sustainability กับป่าสาละในครั้งนี้ ช่วยจุดประกายให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจให้เป็นองค์กรที่หยั่งยื่น และสร้างแรงบันดาลใจให้อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสังคมสำหรับอนาคต

ขอบคุณป่าสาละสำหรับการจุดประกายและแรงบันดาลใจดีๆ ที่ได้รับในครั้งนี้ครับ

คุณศศินทร์ วิทูรปกรณ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

เนื่องจากกิฟท์ทำงานในภาคส่วนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานธุรกิจ จึงอยากเข้าใจให้มากขึ้นว่าแนวโน้มของธุรกิจที่เค้าจะทำเพื่อความยั่งยืนว่าเป็นอย่างไร และหน่วยธุรกิจที่เค้าเข้ามาฟังอบรมมีแนวโน้มแบบไหนค่ะ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ แม้ว่าหน่วยธุรกิจในไทยจะยังไม่เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมากนัก แต่ก็ถือว่า เริ่มสนใจกันมากแล้วไม่ว่าจะสนใจจากแนวทางบริหารงาน หรือสนใจเพราะ stakeholder กดดันก็ตาม ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ต้องอาศัยความเข้าใจอีกมากค่ะ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น ได้คอนเนคชั่นดีดีที่สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะ

คุณธนันณัฏฐ์ พรบุญบาน

Partnership Associate, School of Change Makers

bizcase2 bizcase1