How to Create Shared Value: CSV?

วิธีสร้าง “คุณค่าร่วม” (CSV)

How to Create Shared Value: CSV?

วิธีสร้าง “คุณค่าร่วม” (CSV)

“CSR” และ “CSV” และ “ความยั่งยืน” (Sustainability) สามเรื่องนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำไมธุรกิจต้องเข้าใจทั้ง 3 เรื่อง

คอร์สนี้จะแนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่าร่วม” (Shared Value) ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 วิธี รวมไปถึงวิธีการทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่มาจากความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึง “จุดแข็ง” ของธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้เกิดเป็น “คุณค่าร่วม”

หัวข้ออบรม:

  • แรงจูงใจและเหตุผลในการสร้าง “คุณค่า”ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
  • มายาคติของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของธุรกิจ (CSR)
  • ความหมาย และหลักการของ “คุณค่าร่วม” (Creating Shared Value หรือ CSV)
  • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติและการสร้าง “คุณค่าร่วม”
  • 3 วิธีสร้าง “คุณค่าร่วม” และเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์การสร้าง “คุณค่าร่วม”
  • ตัวอย่างกรณีศึกษาจากโลกธุรกิจจริง

ผู้สอน:

สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นอกจากจะเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเงินเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว สฤณียังได้เขียนและแปลหนังสือกว่า 40 เล่ม ภายในเวลา 7 ปีหลังจากที่ลาออกจากงานประจำในภาคการเงิน

ชมวิดีโอ “สู่เส้นทางธุรกิจยั่งยืน” โดยสฤณี อาชวานันทกุล จากโรงเรียนไท

ภัทราพร แย้มละออ
นักธุรกิจเพื่อสังคมและอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาปริญญาโท ภัทราพรนำทีมนักศึกษาจากประเทศไทยทีมแรกที่ได้รางวัลจาก Global Social Venture Competition (GSVC) เวทีประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นอดีตผู้จัดการ GSVC รอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การอบรมครั้งต่อไป

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561

ราคา: 5,500 บาท ต่อท่าน*

*(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน 2 วัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
1. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัด workshop ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop เต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินแล้ว
2. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่แจ้งไว้ไม่มาเข้าร่วม workshop ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งบริษัทฯ แจ้งไว้ในกำหนดการ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทที่โทร 02 258 7383 หรือ info@salforest.com

การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน:

  1. ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่นี
  2. รอรับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน และรายละเอียดในการชำระเงิน
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ info@salforest.com
  4. ป่าสาละจะจัดส่งใบตอบรับการลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงินไปที่อีเมล์หรือที่อยู่ของท่าน

 

rrrrr2

หลักสูตร วิธีสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value (CSV)

Testimonials

เวลาอ่านเองจะยังไม่ชัดเจนว่าแนวคิดแต่ละอันเป็นยังไง หรือเวลาวิเคราะห์ด้วยตัวเองก็ยังมีมายาคติและมองไม่ออกว่าคืออะไร แต่พอแลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมคลาส โดยเฉพาะคนที่มาจากสายธุรกิจ ก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้น เพราะตัวเองมาจากสายวิชาการ

อาจารย์ ปาณิศา วิชุพงษ์

อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาแน่นดีมาก และน่าจะเอาไปปรับใช้ได้เยอะ เพราะส่วนตัวไม่ได้สนใจแค่เรื่อง SE อยู่แล้ว และเชื่อว่าใครก็สามารถสร้างคุณค่าได้ คอร์สนี้ก็ทำให้คำนิยามต่างๆ ชัดเจนขึ้น มีเคสตัวอย่างเยอะ และทำให้เห็นภาพชัด ว่าความแตกต่างของแต่ละแนวคิดคืออะไร นอกจากนั้นคิดว่าวิทยากรเลือกเคสที่มาสอนได้ดี เพราะมีความแตกต่างในหลายมิติ มีรูปแบบที่แตกต่างกันชัดเจน ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น

ปรีห์กมล จันทรนิจกร

ผู้ร่วมก่อตั้ง, Ma:D Hub for Social Entrepreneurs

ได้ความรู้เรื่อง CSR ที่สามารถนำไปใช้ในโครงการ Internal Branding ภายในองค์กรและยังได้เรียนรู้เรื่อง CSV ซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่ ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน และทำให้ได้ไปคิดต่อว่าจะสามารถเอาไปใช้กับบริษัทได้อย่างไรบ้างต่อไป นอกจากนั้นการทำ Workshop กันในกลุ่มยังทำให้ได้ไอเดียดีๆ ที่จะนำไปประยุกต์ต่อได้อีก มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

พรทิพย์ เสลาวรรณ

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ , STC Group

ส่วนตัวสนใจประเด็นเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็เคยได้ไปเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจให้ยั่งยืนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ มากมาย แต่เกณฑ์บางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะกับการทำงานขององค์กร พอมาเรียนจึงได้รู้ว่ามันมีองค์ความรู้ใหม่ๆ มากมาย ต่อยอดจากกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับองค์กรให้เหมาะสมได้

พหลไชย เปรมใจ

สถาปนิกและที่ปรึกษา, จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

สาเหตุที่มาเรียน เพราะสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงอยากมาเพิ่มพูนความรู้ว่าปัจจุบันแนวคิดเรื่อง CSR เป็นอย่างไร ส่วน CSV ก็เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสอนนักศึกษา และกำหนดกลยุทธ์ของวิทยาลัย ที่จะทำเรื่อง CSR ในอนาคตได้ มาเรียนครั้งนี้ได้อะไรมากกว่าที่คาดหวังไว้ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ และยังได้สิ่งที่จะเอาไปปรับใช้กับองค์กรในอนาคตอีกด้วย

อ.เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์

อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Gallery

IMG_4304 IMG_4303 IMG_4315