Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

องค์กรทุกรูปแบบสามารถนำวิธีประเมิน “ผลลัพธ์ทางสังคม” (Social Impact Assessment: SIA) และการคำนวณ “ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” (Social Return on Investment: SROI) ไปใช้ในการคาดการณ์หรือประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและความคุ้มค่าทางสังคมของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร ไม่ต่างจากการคำนวณผลตอบแทนทางการเงินของบริษัททั่วไป คอร์สนี้ครอบคลุมแนวคิด ระเบียบวิธี และการปฏิบัติที่จำเป็นต่อการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ตั้งแต่การระบุตัวผู้มีส่วนได้เสีย วิธีเขียน “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) วิธีระบุห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดยใช้กรณีศึกษาจากโลกธุรกิจจริง

หลักสูตรที่ 1: หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) จำนวน 2 วัน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน หรือยังไม่เคยทดลองใช้เครื่องมือการประเมินดังกล่าว

หัวข้ออบรม:

 • ความหมายและวิธีวัดผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 • วิธีระบุเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย
 • ขั้นตอนการสร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่ผลลัพธ์ และกรณีฐาน (Base Case Scenario)
 • การออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล อธิบายตัวชี้วัดทางสังคม และวิธีแปรผลตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน
 • ข้อควรระวังในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 • การออกแบบแผนการประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับองค์กรในอนาคต
 • กิจกรรม Workshop: การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ห่วงโซ่ผลลัพธ์และการฝึกคำนวณ SROI จากกรณีศึกษาตัวอย่าง

หลักสูตรที่ 2: หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate) จำนวน 2 วัน

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่เข้าใจพื้นฐานด้านการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแล้ว และต้องการฝึกการวางแผนการวัดผลลัพธ์ทางสังคม การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม การเลือกค่าแทนทางการเงิน(proxy) และการลงมือคำนวณ SROI กับโครงการหรือกิจการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ เพื่อนำข้อมูลที่ฝึกที่ Workshop ไปใช้ประเมินจริง

หัวข้ออบรม:

 • การกำหนดขอบแขตและระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินโครงการย้อนหลังหรือคาดการณ์ผลลัพธ์ไปในอนาคต
 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจการเพื่อสังคม
 • การตั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและห่วงโซ่ผลลัพธ์
 • การเลือกตัวชี้วัดทางสังคม (social impact indicator) ที่เหมาะสม
 • การแปลงตัวชี้วัดทางสังคมให้เป็นค่าแทนทางการเงิน (proxy) และการหาข้อมูลกรณีฐาน (Base Case Scenario)
 • การคำนวณ SROI และการคำนึงถึงปัจจัยมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)
 • กิจกรรม Workshop: การฝึกประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคำนวณ SROI จากโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ผู้เข้าเรียนรับผิดชอบอยู่ ผู้เข้ารวมต้องเตรียมข้อมูลของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเองมาใช้ประกอบการเข้าร่วม Workshop ด้วย

ผู้สอน:

สฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นอกจากจะเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเงินเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว สฤณียังได้เขียนและแปลหนังสือกว่า 40 เล่ม ภายในเวลา 7 ปีหลังจากที่ลาออกจากงานประจำในภาคการเงิน

ภัทราพร แย้มละออ
นักธุรกิจเพื่อสังคมและอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาปริญญาโท ภัทราพรนำทีมนักศึกษาจากประเทศไทยทีมแรกที่ได้รางวัลจาก Global Social Venture Competition (GSVC) เวทีประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นอดีตผู้จัดการ GSVC รอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SIA & SROI Handbook) โดยสฤณี อาชวานันทกุลและภัทราพร แย้มละออ

sia

การอบรมครั้งต่อไป

วันที่: หลักสูตรที่ 1 – หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) จำนวน 2 วัน จัดในวันที่ 27-28 มีนาคม, 24-25 มิถุนายน และ 16-17 ตุลาคม 2560

หลักสูตรที่ 2 – หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate) จำนวน 2 วัน  จัดในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

เวลา: 9.00-16.00 น.

สถานที่: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้า BTS (จะแจ้งในภายหลัง)

ราคา: หลักสูตรที่ 1 – หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) ราคา 8,500 บาทต่อท่าน*

หลักสูตรที่ 2 – หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate) ราคา 24,000 บาทต่อท่าน*(เน้นเรียนตัวต่อตัว รับจำนวนจำกัด)

*(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน อาหารกลางวัน 2 วัน อาหารว่าง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

หมายเหตุ
1. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัด workshop ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop เต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินแล้ว
2. บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าเข้าร่วม workshop หรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอบรมตามรายชื่อที่แจ้งไว้ไม่มาเข้าร่วม workshop ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งบริษัทฯ แจ้งไว้ในกำหนดการ

การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน:

 1. ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่นี
 2. รอรับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน และรายละเอียดในการชำระเงิน
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ info@salforest.com
 4. ป่าสาละจะจัดส่งใบตอบรับการลงทะเบียน และใบเสร็จรับเงินไปที่อีเมล์หรือที่อยู่ของท่าน

rrrrr2

หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

rrrrr2

หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

rrrrr2

หลักสูตรพื้นฐาน (Beginner) วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560

rrrrr2

หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

Testimonials

คอร์สการอบรมวิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ถือเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างกรอบแนวคิดของการพัฒนากับการคำนวณผลกระทบทางสังคมของโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ในฐานะคนที่เคยทำงานในภาคเอกชนแล้วมาอยู่ในแวดวงการพัฒนา ผมมักจะถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือผลลัพธ์ทางสังคมและเราจะสามารถวัดผลตอบแทนทางสังคมของโปรแกรมการพัฒนาที่เรากำลังทำอยู่ได้อย่างไร เพราะในหลายครั้ง “ความมุ่งมั่นและเจตนาที่ดี” ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและประโยชน์ที่ดีต่อสังคมเสมอไป

คอร์สนี้จึงเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดให้รัดกุม รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ผู้สอนทั้ง 2 ท่านมีประสบการณ์ที่กว้างขวางและสามารถอธิบาย รวมไปถึงยกตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจน โปรแกรมการพัฒนาต่างๆ ในต่างประเทศได้นำเครื่องมือ SIA และ SROI ไปใช้ในการวางแผนงานมากขึ้นเรื่อยๆ และคอร์สนี้เองได้ช่วยกระตุ้นให้ผมออกแบบโปรแกรมโดยคำนึงถึงเป้าหมาย ผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมมากยิ่งขึ้น

คุณวีระพงษ์ ประภา

ผู้ประสานงานภาคเอกชนและการพัฒนาวิสาหกิจ อ็อกแฟม ประเทศไทย, อ็อกแฟม ประเทศไทย

บริษัทเทคโนโลยีอย่างโอเพ่นดรีมพยายามวัดคุณค่าของงานที่ตัวเองทำมาหลายปี หลายครั้งเราก็พยายามยามวัดด้วยความรู้สึก ชอบ/ไม่ชอบ ถูกใจ/ไม่ถูกใจ กับงานนั้น ซึ่งไม่สามารถใช้ได้จริงหากต้องนำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดอย่างเป็นระบบ คอร์ส SROI ของป่าสาละ ช่วยให้ทีมโอเพ่นดรีมเรียนรู้ถึงการมองงานหรือโครงการเป็นห่วงโซ่แห่งผลกระทบ ตั้งแต่ Input, activities, output ไปจนถึง outcome ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพมุมสูงในการดำเนินงานและประเมินผลกระทบของงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังมีแบบฝึกหัดที่ช่วยเป็นตัวอย่างในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำความรู้จักกับ SROI

คุณปฎิพัทธ์ สุสำเภา

กรรมการผู้จัดการ, Opendream

สมัครมาเรียนเนื่องจากงานที่ทำมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลกิจกรรมที่ทำร่วมกับสังคมหรือชุมชนว่าสำเร็จหรือไม่ ได้รับการยอมรับจากชุมชน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ คอร์สนี้เป็นการวัดผลตอบแทน ทางสังคมและตอบโจทย์งานที่ทำ โดยเปลี่ยนตัวชี้วัดที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้ ในกระบวนการเรียนนอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์แล้ว ยังได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมคลาส ซึ่งตอบคำถามในใจเราได้

คุณสิริรัตน์ รัตนขจรสกุล

ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์, ๋Jim Thompson

ทำให้รู้จัก SROI มากขึ้นและทำให้รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะผมก็ทำงานตรงนี้อยู่แต่เรายังไม่เคยจะวัดผลออกมา ทำให้มีแนวทางว่าถ้าเราจะประเมินมูลค่าของการลงทุนในอนาคต เราจะทำอย่างไร ซึ่งตัว SROI ก็จะเป็นส่วนที่อธิบายให้กับบริษัทที่จ่ายเงินให้กับเราและเผยแพร่ให้สังคมได้ว่าเราทำอะไรบ้าง ในเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้

คุณทินกร กลมสะอาด

ผู้จัดการฝ่าย CSR และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, บริษัท มิตรผล จำกัด

ผู้บรรยายสามารถยกตัวอย่างอธิบายประกอบได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเรียนได้เต็มที่ สำหรับเนื้อหาของคอร์สนั้นทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการประเมินโครงการโดยเน้นที่ผลทางสังคมและชุมชน นอกจากนั้นยังทำให้รู้วิธีและหลักการคิดคำนวนผลที่สังคมได้รับให้ออกมาเป็นรูปธรรม รวมถึงการเขียนห่วงโซ่ของผลกระทบ ช่วยให้จัดกรอบความคิดในการทำโครงการ เพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนถึงผลลัพธ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบันและทำให้เห็นถึงช่องว่างในโครงการที่ทำอยู่ได้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงกรอบในการทำกิจกรรมหรือโครงการของบริษัทได้ค่ะ

คุณสาริน พีระบูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

หน่วยงานกำลังทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคม ก่อนหน้านี้จะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เลยมาศึกษาคอร์สนี้เพื่อหาแนวทางในการประเมินทางสังคม ก่อนมาอ่านคู่มือมาระดับหนึ่ง พอมาทำ Workshop ก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าส่วนสำคัญคือการเก็บข้อมูล คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ที่องค์กรได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องไปดูว่าตัวชี้วัดบางตัวอาจจะยังแปลงเป็นตัวเงินไม่ได้หมด

เจ้าหน้าที่, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)