Tag: ข่าวปลอม

โครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19”

/

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก Bangkok Post ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาข่าวปลอมช่วงโควิด-19 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทำกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวปลอม 1 กรณี ในจังหวัดเชียงราย และกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวจริง 1 กรณี ในจังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ 1 จาก 11