Tag: ความเหลื่อมล้ำ

ยิ่งพัฒนายิ่งเหลื่อมล้ำ การพัฒนาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

/

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเหลื่อมล้ำ คือ ความไม่เท่ากันในการเข้าถึงหรือการใช้ทรัพยากรของผู้คนในสังคม ซึ่งความไม่เท่ากันนั้นอาจมีสาเหตุจาก “ต้นทุน” ที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ การศึกษา วัฒนธรรม หรือแม้แต่ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ก็มีความเหลื่อมล้ำแฝงอยู่ได้เช่นกัน ดังนั้น ความเหลื่อมล้ำจึงเกิดขึ้นได้ทุกที่ อย่างไรก็ดี การพัฒนาทางเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐควรมีบทบาทในการลดช่องว่างด้านความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ทั้งในเรื่องของรายได้ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี

distribution of world resources

โครงการวิจัย “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ”

แก่นสารของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TEDxThammasatU 2017)

/

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้เป็นหนึ่งในวิทยากรของงาน TEDxThammasatU 2017 โดยหัวข้อที่คุณสฤณีหยิบมาบอกเล่า คือเรื่องราวที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ 4 ปีที่คลุกคลีกับประเด็นความยั่งยืนของภาคธุรกิจ และพบว่าการแก้ไขมิติใดมิติหนึ่งเพียงลำพัง ยากที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืน

หน้าที่ 1 จาก 11