Tag: ผลลัพธ์ทางสังคม

หนังสือ “SIA: Past, Present, Future”

/
หนังสือ “SIA: Past, Present, Future” สรุปผลวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง” เผยแพร่ครั้งแรก สิงหาคม 2560 อ่านผลสรุปงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกรณีศึกษา...

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง

/

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และระบบวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เพื่อพัฒนาชุดงานวิจัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในเชิงนโยบายและในเชิงการสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม ขณะเดียวกันก็มุ่งเป้าที่การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยที่สนใจและวางระบบกลไกการจัดการวิจัยด้านกิจการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืน ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกำหนดโจทย์ การผลิตทรัพยากรบุคคลด้านวิจัยที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การขยายผลในระยะยาวต่อไป

หน้าที่ 1 จาก 11