Tag: สวนเงินมีมา

suan_cover

กรณีศึกษา#4 บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

สวนเงินมีมาเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรและองค์กรที่ทำงานด้านสังคม และนักธุรกิจที่มีความสนใจร่วมกันในด้านปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ และเป็นที่รวมตัวของพนักงานที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ที่เชื่อมโยงไปเป็นวิถีการใช้ชีวิตประจำ เช่น อาหารปลอดภัย และเกษตรยั่งยืน

หน้าที่ 1 จาก 11