Tag: อวนลาก

วิทยากรร่วมเสวนา "ธุรกิจยึดจริยธรรมและธุรกิจที่ยั่งยืนในไทย"

ธุรกิจยึดจริยธรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน (2) : แนวโน้มในประเทศไทย

/

การดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หลายประเทศยังมีนโยบายปฏิเสธการรับซื้อสินค้าที่อาจมีวัตถุดิบปนเปื้อน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย ผลกระทบเชิงลบดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยไม่ควรละเลย และควรมีการร่วมกันคิดหาทางออกที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจยึดจริยธรรมและธุรกิจที่ยั่งยืน (1) : ภาพรวมจากบริบทโลก

/

ปัจจุบัน โลกเผชิญความท้าทายและภัยคุกคามมากมายเกินกว่าที่ภาครัฐเพียงลำพังจะสามารถรับมือได้ ปัญหาเหล่านี้ภาคธุรกิจย่อมมีส่วนรับผิดชอบในฐานะผู้ก่อปัญหา แต่ในทางกลับกัน ภาคธุรกิจก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ผ่านการร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค

ความยั่งยืน (ฉบับย่นย่อ) – ว่าด้วยทุนนิยม สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจสมัยใหม่

/

ในแต่ละวัน คุณได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” กี่ครั้ง แล้วเราเข้าใจความหมายของ “ความยั่งยืน” ถูกต้องแล้วหรือยัง ป่าสาละชวนมาคุยกับสองผู้ก่อตั้งบริษัทป่าสาละ สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นด้านความยั่งยืน

สไลด์ผลการวิจัย:“ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สไลด์สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต”เสนอต่ออ็อกแฟม ประเทศไทย

สรุปผลการวิจัยและ Executive Summary: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต” เอกสารความยาว 25 หน้า

บรรยากาศในแพปลาสงขลา

ป. ปลาหายไปไหน

/

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรือประมงผิดกฏหมายที่ทำประมงอยู่ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลากที่ใช้อวนตาถี่ ทำให้สัตว์น้ำตั้งแต่ลูกปลา ลูกปูไปยันปลาฉลามติดอวนขึ้นมาหมด ปลาที่จับได้มากกว่า 50% เป็นปลาขนาดเล็ก ทั้งลูกปลาและปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยซึ่งคนไม่นิยมบริโภค แล้วปลาเหล่านี้ถูกจับมาแล้วไปไหน เพื่อค้นหาคำตอบ เราจึงไปสำรวจแพปลาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ๆ มีปลามาลงเป็นจำนวนมาก

pier

โครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา”

/

โครงการวิจัย “Mapping Shrimp Feed Supply Chain in Songkhla Province to Facilitate Feed Dialogues” (การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่นในจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเสวนาเรื่องอาหารสัตว์ที่ยั่งยืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมปลาป่นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ตลอดจนสื่อสารให้สาธารณชนทั่วไปตระหนักและตื่นตัวในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น

หน้าที่ 1 จาก 11