Tag: อาหารกุ้ง

ความยั่งยืน (ฉบับย่นย่อ) – ว่าด้วยทุนนิยม สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจสมัยใหม่

/

ในแต่ละวัน คุณได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” กี่ครั้ง แล้วเราเข้าใจความหมายของ “ความยั่งยืน” ถูกต้องแล้วหรือยัง ป่าสาละชวนมาคุยกับสองผู้ก่อตั้งบริษัทป่าสาละ สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นด้านความยั่งยืน

สไลด์ผลการวิจัย:“ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สไลด์สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต”เสนอต่ออ็อกแฟม ประเทศไทย

สรุปผลการวิจัยและ Executive Summary: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต” เอกสารความยาว 25 หน้า

pier

โครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา”

/

โครงการวิจัย “Mapping Shrimp Feed Supply Chain in Songkhla Province to Facilitate Feed Dialogues” (การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่นในจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเสวนาเรื่องอาหารสัตว์ที่ยั่งยืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมปลาป่นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ตลอดจนสื่อสารให้สาธารณชนทั่วไปตระหนักและตื่นตัวในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น

หน้าที่ 1 จาก 11