Tag: อาหารออร์แกนิก

โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

โครงการวิจัยระยะเวลา 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือและ/หรือกลไกทางการเงิน ที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรไทย

หน้าที่ 1 จาก 11