Tag: โรงงานปลาป่น

ประเทศไทย ทำไมจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

/

อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคประมง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ที่มีปลาป่นเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นอุตสาหกรรมที่หลายคนมองว่ามีส่วนในการทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเลไทย แต่กระนั้นก็ตามโรงงานปลาป่นยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อประเทศไทยอย่างมาก ไม่เฉพาะต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น บทความนี้จะมาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

หน้าที่ 1 จาก 11