Tag: EIA

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล

/

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล โดย สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ สนับสนุนโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

EIA

โครงการวิจัย “สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล”

/

ผลการวิจัย โครงการ “สู่ระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมาภิบาล” คณะวิจัยเสนอเพิ่มกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยให้ “กองทุน EIA” ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ มีอำนาจในการคัดเลือกและแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการ มาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายนอก จากเดิมที่ระบบประเมิน EIA ยังไม่มีกลไกตรวจสอบที่ได้ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ สผ. และ คชก. นอกจากนี้ เงินและโครงสร้างการทำงานของกองทุน EIA ที่เป็นผู้จัดจ้างผู้ตรวจสอบนั้น ยังสามารถออกแบบให้ครอบคลุมถึงการสร้างฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลฐานต่างๆ (baseline data) หลักปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ประเมิน EIA และกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบรางวัล “รายงาน EIA ดีเด่น” เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพของผู้ประเมิน EIA ได้อีกทางหนึ่งด้วย

Beyond EIA: Strategic Environmental Assessment

/

หนึ่งในข้อจำกัดของ EIA คือเป็นการประเมินผลกระทบในระดับโครงการเท่านั้น หลายครั้งผลการประเมินดังกล่าวไม่ยึดโยงหรือสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจเกิดจากการสะสมหรือการเสริมกันของผลกระทบที่หลากหลาย Strategic Environmental Assessment หรือ SEA จึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อประเมินผลกระทบในองค์รวม

หน้าที่ 1 จาก 11