Tag: HCT group

Specialty Bus

ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม – ตอนที่ 2 HCT Group

/

ตอนที่ 2 ของซีรีย์ ‘ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม’ จะพาไปรู้จักการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของ HCT Group กิจการเพื่อสังคมด้านขนส่งจากสหราชอาณาจักรที่เน้นสร้างโอกาสในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น คนพิการ คนชรา ที่มีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ 1 จาก 11