Tag: MSC

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Consumer Demand for Sustainable Seafood (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการวิจัย “ความต้องการอาหารทะเลที่ยั่งยืน: บทเรียนจากต่างประเทศและการวิเคราะห์ช่องว่างในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก Oxfam Thailand

โครงการวิจัย “ความต้องการของผู้บริโภคต่ออาหารทะเลที่ยั่งยืน บทเรียนจากต่างประเทศ และการวิเคราะห์ช่องว่างในประเทศไทย”

/

อาหารที่ยั่งยืนต้องมีครบทั้งสามแง่มุมสำคัญ คือ แง่มุมเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคา ซึ่งต้องเป็นธรรมกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้ แง่มุมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และแง่มุมด้านสังคม ซึ่งสังคมและภาครัฐควรรับรู้ว่าภาคอาหารการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่ดีกินดีของมนุษย์และเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

Ecolabel – เขียวติดป้าย

/

ในฐานะผู้บริโภค คงเป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานอันยาวเหยียดของเสื้อผ้าที่หรืออาหาร และ คงไม่น่าสนุกนัก หากขณะช้อปปิ้งสิ้นค้าในโมเดิร์นเทรดทุกชิ้น เราจำเป็นต้องค้นข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวมีข่าวผลกระทบเชิงลบหรือไม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรก็สร้าง ‘ทางออก’ ที่เปรียบเสมือนข้อมูลยืนยันกับผู้บริโภคว่าสินค้าที่กำลังเลือกซื้ออยู่นั้น ‘มีความรับผิดชอบ’ โดยย่นย่อข้อมูลข่าวสารมาในรูปแบบตราสัญลักษณ์บนสินค้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ecolabel

หน้าที่ 1 จาก 11