Tag: organic farming

harmony_cover

กรณีศึกษา#6 บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ผู้ก่อตั้งฮาร์โมนีย์ไลฟ์ – ธุรกิจฟาร์มออร์แกนิก อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และร้านอาหารสุขภาพ ได้สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และผนวกหลักคิดนี้เข้าไปในการทำงานและการประเมินผล ทำให้เรื่องความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

dairyhome_cover

กรณีศึกษา#1 บริษัท แดรี่โฮม จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยความที่ผู้ก่อตั้งของ “แดรี่โฮม” กิจการนมอินทรีย์และร้านอาหาร ให้คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความคิดสู่พนักงานด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่าง รวมทั้งมีการอบรมเรียนรู้ จัดกฎระเบียบภายใน รวมไปถึงจัดกิจกรรมสันทนาการที่ล้วนเกี่ยวโยงกับวิถีความยั่งยืน ทำให้คนของแดรี่โฮมซึมซับแนวคิดนี้และส่งมอบคุณค่าเดียวกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

โครงการวิจัยระยะเวลา 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือและ/หรือกลไกทางการเงิน ที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรไทย

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#6: เลมอนฟาร์ม

/

เลมอนฟาร์ม วิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน – ธุรกิจค้าปลีกที่เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคที่ใส่ใจกับเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นแกนนำด้านการตลาด

หน้าที่ 1 จาก 11