Tag: Planetary Boundaries

ขอบเขตที่ไม่ควรข้าม รู้จักขีดความสามารถในการรองรับของโลก

/

“ขีดความสามารถในการรองรับของโลก (Planetary Boundaries)” นำเสนอ 9 ขอบเขตที่อิงจากกระบวนการสร้างสมดุลตามธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหากมนุษย์ก้าวข้ามก็อาจเกิดความเสี่ยงอย่างยิ่งที่สมดุลบนโลกจะพังทลายลงและสร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก เราสามารถมองขอบเขตดังกล่าวว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติ โดยสามารถสรุปเป็นหน้าปัดตัวแปรของแต่ละขอบเขตที่สามารถพิจารณาได้ในเชิงปริมาณ

หน้าที่ 1 จาก 11