Tag: responsible supply chain

โครงการวิจัย “ธรรมเนียมปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานเกษตรในไทย”

/

โครงการวิจัย “ธรรมเนียมปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานเกษตรในไทย” และร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 1 จาก 11