Tag: social indicators

Social Impact Explorer

โครงการวิจัย “การออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคมที่ได้รับการสนับสนุน” (2561) และโครงการพัฒนาเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์ (2562)

/

สนช. มอบหมายให้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษากระบวนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (social impact assessment) และตัวชี้วัดทางสังคม (social indicators) ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการตัดสินให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม การติดตามโครงการ การปรับปรุงการสนับสนุนโครงการ และการรายงานผลของโครงการต่อผู้ให้งบประมาณ และเพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม

หน้าที่ 1 จาก 11