Tag: sustainable seafood

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Consumer Demand for Sustainable Seafood (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการวิจัย “ความต้องการอาหารทะเลที่ยั่งยืน: บทเรียนจากต่างประเทศและการวิเคราะห์ช่องว่างในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก Oxfam Thailand

โครงการวิจัย “ความต้องการของผู้บริโภคต่ออาหารทะเลที่ยั่งยืน บทเรียนจากต่างประเทศ และการวิเคราะห์ช่องว่างในประเทศไทย”

/

อาหารที่ยั่งยืนต้องมีครบทั้งสามแง่มุมสำคัญ คือ แง่มุมเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคา ซึ่งต้องเป็นธรรมกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้ แง่มุมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และแง่มุมด้านสังคม ซึ่งสังคมและภาครัฐควรรับรู้ว่าภาคอาหารการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญของการอยู่ดีกินดีของมนุษย์และเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน้าที่ 1 จาก 11